دوشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 07:40 ب.ظ

استاد ارجمند جناب آقای دکتر بختیاروند

سلام علیکم

احتراما در خصوص پروژه ی درس حقوقی تجارت بین الملل به استحضار عالی می رسانم :

در بدو امر از جنابعالی به خاطر اینکه فرصتی را فراهم آوردیم تا با انجام این پروژه در خصوص درس حقوقی تجارت بین الملل بتوانیم نمره ی مد نظر خود را کسب نماییم کمال تشکر و قدردانی را دارد اگر چه عملیات اتمام پروژه توسط اینجانب به اتمام رسیده است اما مطمئنا بدون عیب و نقص نخواهد بود چرا که در این راه با مشکلات ذیل روبرو بوده ام :

در خصوص ترجمه ی دیوان بین المللی داوری باید بگویم که بنده برای مشاوره در شهرستانی که اقامت دارم با مشکلات عدیده ای مواجه بوده ام چرا که متن تخصصی بوده و افراد غیر حقوقی از انجام مشاوره با بنده عاجز بوده اند


علیهذا ناچار شدم تنها با معنی لغات آن اکتفا نمایم و در این راه از کتاب های

1. فرهنگ حقوق مدین ویرایش پنجم 

2. فرهنگ معاصر کوچک ویرایش چهارم واحد پژوهشی فرهنگ معاصر

  کمک گرفته ام امید وارم که جنابعالی کوتاهی بنده را در این خصوص  بپذیرید.


ترجمه لغات رای دیوان داوری ( پست قبلی وبلاگ )

International Centre for Settlement of Investment Disputes


Background    = 1.  زمینه

2.  اصل قانونی = Rule

3.   رویه = Procedural

4.   Historتاریخی=y

5.   Respectمهلت دادن=

6.   Awardپاداش=

7.   Rulesقواعد=

8.   Conventionکنوانسیون=

9.   Aspectلحاظ=

10.   Statesکشورها=

11.   Providedفراهم اوردن=

12.   Periodsدوره ها=

13.  Similarشبیه=

14.   Arithmeticalحساب=

15.   Rectifyتصفیه کردن=

16.   Transmitفرستادن=

17.   Paymentپرداخت=

18.   Claimادعا=

19.   Positionموقعیت=

20.   Fundamentalاساسی=

21.   Argumentبحث=

22.    Governmentدولت=

23.     jurisdictionصلاحیت=

24.       حواله,انتقال Transfer=

25.                     Issueصادر کردن=

26.                     Specificخاص=

27.                     Advancedبوسیله=

28.                     Proceedingروند=

29.                     Existsوجود=

30.                     Relationرابطه=

31.                     Describeشرح دادن=

32.                     Reasonsدلایل=

33.                     Tribunal هیئت داورى=

34.                     Powersقدرت=

35.                     Analyseتجزیه کردن=

36.                     Limitمحدودکردن=

37.                     Supplementتکمیل کردن=

38.                     Purposeهدف=

39.                     Importantمهم=

40.                     Considerرسیدگی کردن=

41.                     Resultنتیجه=

42.                     Simplyبه اسانی=

43.                     Providedفراهم اوردن =

44.                     Requestدر خواست=

45.                     Omittedچشم مرکب=

46.                     Provisionsمقررات=

47.                     Expressبیان کردن=

48.                     Authorizationصلاحیت قانونی=

49.                     Misunder standingاختلاف =

50.                     Rectificationجبران=

51.                     Contractualقرارداد=

52.                     Corporateشخصیت حقوقی=

53.                     Remainedجنازه=

54.                     Reconsiderتجدید نظر کردن=

55.                     Annulmentفسخ=

56.                     Investmentسرمایه گذاری=

57.                     Agvasتب لرز=

58.                     Aconqvijaادرار غیر ارادی=

59.                     Vniversalجهانی=

60.                     Casesقضایا=

61.                     Represented حکومتی که قانون گذارى ان بانمایندگان ملت باشد=

62.                     Submissionsتسلیم-قرارداد ارجاع به حکمیت=

63.                     Argumentsاستدلال=

64.                     Centralمرکزی=

65.                     Presumptionاماره=

66.                     Validمعتبر=

67.                     Restrictedمحرمانه=

68.                     Factsواقعیت=

69.                     Example مثال=

70.                     Arbitrationداوری=

71.                     State mentشماره حکم=

72.                     Agreementموافقت نامه=

73.                     Impugnedاعتراض=

74.                     Purelyمعصومانه=

75.                     Assertionاعلامیه=

76.                     Principleاصول=

77.                     Developedتوسعه=

78.                     Costsهزینه ها=

79.                     Determinedخاتمه یافتن=

80.                     Advancedپیش پرداخت=

81.                     Elementsعناصر=

82.                     Presen  حاضر بودن

83.                     Contraryبر خلاف=

84.                     Respondentخوانده=

85.                     Sentenceحکم=

86.                     Accuratelyبه درستی=

87.                     Clevicalوابسته به کشیش=

88.                     Rectificationجبران=

89.                     Conditionalمشروط=

90.                     Clearlyواضح=

91.                     Triburalsاختیارات قاضی=

92.                     Argument اقامه ى دلیل=

93.                     Inad missible عدم قابلیت توافق=

94.                     Inappropriate    نامناسب=

95.                     Entirety  مالکیت انحصارى=

96.                     Basisاساس=

97.                     Deternminedقاطعانه=

98.                     Circumstancesاوظاع و احوال=

99.                     Reasonsدلایل=

100.               Disputeاختلاف=

101.               Decisionتصمیم گیری=

102.               Expensesهزینه=

103.               Requestدرخواست کردن=

104.               Supplementionتکمیلی=

105.               Connectionارتباط=

106.               Partyحزب خواهان یا خوانده=

107.               Presidentرئیس جمهور=

108.               Memberاعضاء=

109.               Incurredبالا اوردن قرض=

110.               Rectifiedاصلاح کننده=

111.               Deniedانکار کننده=

112.               Compriseشامل=

113.               Attemptsرسیدگی کردن=

114.               Proceedingدادخواهی=

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo